Loading... Please wait...

Nhà Bình An (Columbarium)

Posted by

Sinh Lão Bịnh Tử là qui luật tự nhiên của vũ trụ. Con người ta được sinh ra, lớn lên, già đi, bịnh tật rồi chết.Không ai trong chúng ta có thể sống trên thế gian này mãi mãi, mà chúng ta phải trở về với cát bụi. Đời người quá ngắn ngủi và mong manh, sớm nở chiều tàn, nay còn mai mất. Chúng ta bận rộn, tất bật, vất vả vì phải làm việc để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nghĩ về quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời nữa, nơi mà Thiên Chúa là Cha chung của mọi người chúng ta đang chờ đợi chúng ta trở về với một linh hồn trong sạch như lúc chúng ta được sinh ra. Muốn được như thế chúng ta nên có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt Chúa trên Thiên đàng. Hãy để Thiên Chúa làm chủ đời mình, hãy để Ngài dẫn dắt chúng ta đi trên đường ngay nẻo chính để đến với Ngài, đừng theo thói hư tật xấu và những con đường lầm lạc của thế gian làm chúng ta xa Chúa. Khi chúng ta chết đi, chúng ta không thể mang theo bất cứ tài sản gì của thế gian này, thì tại sao chúng ta lại phải kiếm thật nhiều tiền để làm gì?

Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả (Rôma 14:8).

Khi chúng ta đi làm thì chúng ta được trả lương và nhận quyền lợi bảo hiểm từ hãng xưởng mà đã mướn chúng ta làm cho họ. Nhưng khi chúng ta làm việc cho Chúa thì Chúa cũng trả lương và ban ơn phước cho chúng ta, có thể là đời này hoặc đời sau.

Bên cạnh đó, Chúa cũng muốn chúng ta làm giàu cho Nước Trời với những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Với một nén bạc mà Chúa trao ban cho chúng ta, có thể là tài năng, sức khỏe, đức tin, đức cậy, đức mến, lòng nhiệt thành với công việc Nhà Chúa v.v., thì Ngài muốn chúng ta làm cho nó sinh lợi thêm lên, rồi Ngài sẽ yểm trợ cho chúng ta, nếu chúng ta biết làm theo Thánh ý của Ngài. Hãy lắng nghe tiếng Chúa qua lời kinh nguyện của chúng ta. Chúa dùng dụ ngôn Ông Chủ và Người Đầy Tớ cho dễ hiểu.

Ông Chủ nói với Người Đầy Tớ rằng: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc nhỏ mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao cho anh công việc lớn hơn. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 23).

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó (Matthew 6:19-21).

Birth and Death are the natural laws of the universe. People are born, grow up, get old, become sick, and die. None of us can live in this world forever, but we must return to dust. Human life is too short and fragile, exists today, and will disappear tomorrow. We are very busy and struggling because we have to work to make a living. However, we should also think about our true homeland in heaven, where God is the greatest Father of all of us who is waiting for us to return with a pure soul like ours when we were born. To be like that, we should be prepared to meet God in Heaven. Let God master our lives. Let Him lead us on the right way to come to Him, not to follow the bad habits and the wrong paths of the world to make us far away from God. When we die, we cannot carry any assets of this world with us, why do we have to make a lot of money and forget about God and other important things that He wants us to do?

“While we are alive, we are living for the Lord, and when we die, we die for the Lord: and so, alive or dead, we belong to the Lord” (Rome 14: 8) (http://www.usccb.org/bible/romans/14). 

When we go to work, we get paid and receive insurance benefits from the employer that hired us to do the work for them. But when we work for God, God pays us and blesses us, maybe in this life or the next.

Besides, the Lord also wants us to enrich the Kingdom of God. With the wealth that God gives us, whether it is talent, health, faith, hope, love, enthusiasm for the Lord's work, etc. He wants us to make it more profitable. He will support us if we know how to follow His will. Listen to God's Spirit through your prayers. The Lord uses the parable of the Boss and the Servant to make it easier for us to understand.

The Boss said to the Servant: “Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.” (Matthew 25, 23).

Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal; but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also (Matthew 6:19-21). (http://www.usccb.org/bible/matthew/6)

Nhà Bình An