Loading... Please wait...

Contact Us

Xin vui lòng điền Địa Chỉ Email và Lời Nhắn của quý vị bên dưới hay gửi Email đến sales@dmhcg.net. Quý vị có thể điền nội dung quảng cáo hay lấy hẹn đi xem Nhà Bình An, xin ghi rõ chi tiết ngày giờ hẹn. 

Ở lối vào Nhà Thờ có một cái kệ đứng (Brochure Stand) nơi mà quý vị có thể tìm thấy những bì thư Màu Xanh cho Tiền Dâng Cúng cho Nhà Thờ, quý vị có thể ghi Số Danh Bộ của mình vào phần “Envelope Number: __________”. Nếu quý vị không nhớ Số Danh Bộ của mình thì xin ghi Họ và Tên cùng với địa chỉ của quý vị trên bì thư. Bì thư Màu Đen được dùng cho tiền trả cho “Nhà Bình An”, xin quý vị ghi “Số Ngăn Đựng Tro Cốt” của mình cùng với Tên của quý vị. Nếu quý vị không nhớ Ngăn nào thì xin ghi Tên và Địa Chỉ của quý vị. Xin cảm ơn.

Please enter your Email Address and Message below or send your e-mail message to sales@dmhcg.net for further assistance. You can fill in the advertisement content or make an appointment for a Columbarium tour, and please specify the date and time of the meeting.

At the Church entrance, there is a Brochure Stand where you can find some Blue offering envelopes for your donations, and you can write your Family Registration Number in the section "Envelope Number: __________. " If you do not remember your Family Number, please include your Full Name and your address on the envelope. The Black Envelopes labeled "Columbarium / Nhà Bình An" are for the Columbarium payments. Please write your "Niche Number" with your Full Name. If you do not remember your Niche Number, please write your Full Name and Address. Thank you.

Announcement

None


   Full Name:
*  Email Address:
   Company Name:
   Phone Number:
   Order Number:
   RMA Number:
*  Details:
*  Captcha Check: